Vakverdieping

Auteur(s): Helmy Evers

Helmy Evers heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Waarover spraken zij?

Gestuurde taalcommunicatie met een zo hoog mogelijk rendement is enorm belangrijk voor taalzwakke kinderen en voor tweede taalleerders.

Telkens als kinderen communiceren zijn ze bezig met spreken en luisteren, ze ontvangen en produceren woorden, hiervoor moeten kinderen de woorden opzoeken in hun hoofd (in het mentale taallexicon). De kinderen ontvangen, bedenken, ordenen en vatten samen. Door dit proces wat zich afspeelt tijdens het communiceren kunnen de woorden beter verankeren aan de andere woorden die al in hun bestaande taallexicon (woordenschat) zitten.


Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Conclusie

Alle werkvormen hadden een grote hoeveelheid verhoogde taalproductie uitgeoefend door de kinderen. Je breidt echt de hoeveelheid tijd enorm uit waarin de kinderen gestuurd taal produceren. Naar mijn mening zijn deze werkvormen van samen taal leren een ‘must’ in elke klas!

Auteur(s): Eveline Groen

Eveline Groen heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Ik weet het wel, maar ik snap het niet!

Problemen in het rekenonderwijs bij NT2 kinderen. Een kwestie van woordenschat of is er meer aan de hand?

Rekenonderwijs op de basisschool is steeds taliger geworden. De meeste moderne rekenmethodes bieden hun opdrachten aan in een context waar veel interactie wordt gevraagd van de kinderen. Voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben, is dit een steeds groter wordende hindernis. Deze kinderen lopen al in de eerste jaren van de basisschool een rekenachterstand op die ze niet meer kunnen inhalen. Dit leidt tot onderprestatie en een lage score op de citotoets. Wat kunnen leerkrachten doen om deze praatlessen toegankelijker te maken voor NT2 kinderen?

Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Conclusie

ToGlo
Auteur(s): Xandra Vennink

Xandra Vennink heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Woordenschat: 'Ik weet het wel maar ik doe het niet'

Obstakels bij woordenschatonderwijs

Hoe komt het dat leerkrachten het belang van woordenschat wel onderkennen maar er weinig mee doen? Leerkrachten willen wel maar, weten niet hoe ze het NT2 onderwijs in hun klas moeten aanpakken. Veel leerkrachten hebben tijdens hun opleiding wel wat lessen gevolgd over NT2 onderwijs, sommige zijn het vergeten en andere hebben het nooit begrepen. Er zijn leerkrachten die het belang van woordenschat onderwijs op een school niet inzien: “We hebben geen woordenschatonderwijs op onze school nodig, daar wij geen NT2 school zijn”, is een uitspraak van een directeur in een verkennend onderzoek van PABO- studenten. Hoe kan dit als 35% van de leerlingen op deze school een allochtone achtergrond heeft?


Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Conclusie

ToGlo
Auteur(s): Andrea Plum

Andrea Plum heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Het onbegrijpelijke verhaal van de verhaaltjessommen

'De wereld in getallen' met teksten vol twijfelgevallen

Leerkrachten mogen zich prijzen als ze op de hoogte zijn van de didactische hulpmiddelen op het gebied van NT2. Ze mogen zich nog meer prijzen als ze deze hulpmiddelen bij de dagelijkse taallessen toe kunnen passen. Maar hoe houdt men rekening met NT2- verwervers bij het vak rekenen? Nog concreter: hoe kunnen verhaaltjessommen aangeboden worden? In dit artikel gaat de auteur onderzoek doen naar het inzetten van een stappenplan bij NT2-kinderen tijdens het werken met verhaaltjessommen.

Het moge algemeen bekend zijn: NT2- verwervers kunnen geconfronteerd worden met oplossingsproblemen tijdens hun leerprocessen die mede te danken zijn aan hun beperkte woordkennis. Maar heeft deze beperking ook uitwerking op het vaak rekenen? Mijn interesse richtte zich in het bijzonder op de verhaaltjessommen binnen de methode 'De wereld in getallen, groep 7b (2004)'. Zoals het woord al laat vermoeden, bestaan verhaaltjessommen uit een kort verhaal, ingebed in een langer stukje tekst.

Auteur(s): Mireille Rijkers

Mireille Rijkers heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Een barones is een jonge freule!

Op school wordt veel gedaan aan woordenschatonderwijs. Maar de vraag is wel of dit op systematische en structurele wijze wordt gedaan. Onbekende woorden worden veelal tussen neus en lippen uitgelegd, om de eigenlijke les niet te verstoren. Maar wordt met het uitleggen van nieuwe woorden een les verstoord of juist verrijkt?

De titel van dit artikel was een uitspraak tijdens een observatie in een les. Hierbij werden enkele woorden uit een tekst kort en onvolledig uitgelegd met als gevolg dat het voor de kinderen niet te begrijpen was.

Auteur(s): Faraiza Nabie

Faraiza Nabie heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Een wereld in woorden

Een aantal artikelen (zie verwijzingen) op het Internet schrijven dat het programmagerichte woordenschatonderwijs profijtelijker is dan het ontwikkelingsgerichte woordenschatonderwijs. Ik plaats hier vraagtekens bij.
Na tien maanden gewerkt te hebben op een ontwikkelingsgerichte school in het Oude Noorden van Rotterdam en kennis gemaakt te hebben met mooie aspecten van dit onderwijs, borrelt er bij mij telkens één vraag op:
“Is het Ontwikkelingsgericht Onderwijs met het oog gericht op woordenschatonderwijs, daadwerkelijk minder profijtelijk voor NT2-kinderen?”. Omdat de werkwijze van het aanbieden van woorden in de onderbouw vaak hetzelfde is als in de bovenbouw, maak ik in mijn onderzoeksvraag geen onderscheid tussen onder- en bovenbouw.
Dit artikel zal hierop een verrassend antwoord geven.

Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Kort maar krachtig…

De onderzoeksvraag van dit artikel luidt:
“Is het Ontwikkelingsgericht Onderwijs met het oog gericht op woordenschatonderwijs, daadwerkelijk minder profijtelijk voor NT2-kinderen?”.

Inhoud syndiceren