Primair onderwijs

Basisonderwijs
Auteur(s): Ellis Regts

Ellis Regts heeft de Lerarenopleiding Basisonderwijs in de avonduren (deeltijd) gevolgd en is afgestudeerd met een denominatie openbaar onderwijs en een specialisatie voor het oudere kind.

Woordenschat en ICT in het basisonderwijs

Mijn onderzoek heeft een antwoord gezocht op de volgende vraag:
‘Hoe kunnen op basisschool de Zandloper de digitale leermiddelen zo worden ingezet dat het onderwijs op het gebied van woordenschat in de midden- en bovenbouw op een doeltreffender manier kan worden aangeboden?’

Dit onderzoek gaat in op een aantal deelvragen, die aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek worden beantwoord. Het antwoord wordt uiteindelijk geformuleerd in de vorm van een handleiding en een handelingsprotocol.

admin
Auteur(s): Caroline Clay

Caroline Clay is in september 2010 gestart met de verkorte deeltijd Pabo en in juni 2012 afgestudeerd. Zij heeft haar afstudeeronderzoek naar leesplezier zowel verricht vanuit persoonlijke als vanuit professionele interesse naar het stimuleren van leesplezier bij kinderen.

Van lezen krijg je nooit genoeg!

Een praktijkonderzoek naar het bevorderen van leesplezier

Lezen als vrijetijdsbesteding – zowel thuis als op school – is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is goed kunnen lezen een belangrijke zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Op de meeste basisscholen gaat veel aandacht uit naar het technisch en begrijpend lezen. Maar lezen leer je uiteindelijk alleen door het veel te doen, het liefst met boeken waaraan je plezier beleeft. Mijn onderzoek richt zich op de vraag:
Hoe kan de leerkracht het leesplezier van de kinderen van zijn klas concreet bevorderen?

Lezen als vrijetijdsbesteding – zowel thuis als op school – is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is goed kunnen lezen een belangrijke, zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving. Op de meeste basisscholen gaat veel aandacht uit naar het technisch en begrijpend lezen. Maar lezen leer je uiteindelijk alleen goed door het veel te doen, het liefst met boeken waaraan je plezier beleeft.

admin
Auteur(s): Suzanne de Haas-Lor

Suzanne de Haas-Lor is afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs, verkorte deeltijd, en gespecialiseerd in het oude kind.

Autisme en coöperatief leren

Het effect van samenwerkend leren op het spelen met klasgenoten.

In mijn stageklas (groep 5) zit een meisje met autisme. Ondanks de goede sfeer in de groep valt het meisje erbuiten met spelen. Het wordt steeds meer duidelijk dat ze anders is dan de anderen. Ik heb onderzocht of het meisje een betere aansluiting kan vinden met haar klasgenoten door in de klas te werken met samenwerkend (coöperatief) leren. Als dat het geval is, is dat gunstig voor het meisje maar ook voor andere kinderen met autisme binnen de school.

Dit afstudeeronderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvraag: Heeft coöperatief leren voor kinderen met autisme een positief effect op het spelen met klasgenoten?

admin
Auteur(s): Eline van Delden-Mastrobattista
Eline van Delden-Mastrobattista is 2012 afgestudeerd aan de Pabo Inholland in Hoofddorp met afstudeerrichting jonge kind, verkorte deeltijdstudie. Tijdens haar studie is zij vooral geïnteresseerd geraakt in de meervoudige intelligenties binnen de onderwijspraktijk, met speciale aandacht voor mindmappen.

Montessoriaans Mindmappen met kleuters

Een onderzoek naar de praktische toepassingsmogelijkheden van mindmappen binnen het onderwijs aan kleuters op Montessori

Mindmappen is een andere manier van aantekeningen maken en gedachten ordenen, waarbij een groter deel van je hersenen worden aangesproken, waardoor o.a. het onthouden beter en efficiënter gaat. Binnen het onderwijs is er zeker interesse voor deze manier van werken en steeds vaker zie je toepassingen van mindmappen binnen de onderwijspraktijk. Toepassingen in de bovenbouw zijn legio. Denk maar aan het samenvatten van een les, brainstormen ter introductie van een nieuw onderwerp en hulp bij het maken van een boekbespreking of spreekbeurt. In de onderbouw, met name bij de kleuters, is het mindmappen nog niet zo wijd verspreid. In dit onderzoek kijk ik naar de (on)mogelijkheden van mindmappen binnen het onderwijs aan kleuters, vanuit het kader van het montessorionderwijs. Startpunt is een literatuuronderzoek van de traditionele leertheorieën en de kennis vanuit de breinwetenschappen, waarmee bestaansrecht wordt aangetoond van mindmappen als een goede geheugentechniek. Vervolgens worden de kaders gesteld van waaruit enkele experimentele mindmaplessen worden ontworpen, uitgevoerd en tot slot systematisch worden geëvalueerd. De resultaten van deze experimentele mindmaplessen vormen de basis voor het advies aan Montessorischool De Boog over het inzetten van mindmappen binnen hun onderwijs aan kleuters.; een onderzoek naar de praktische toepassingsmogelijkheden van mindmappen binnen het onderwijs aan kleuters op Montessorischool De Boog in Nieuw-Vennep.

Dit onderzoek heeft tot doel een antwoord te formuleren op de vraag hoe mindmappen binnen het kleuteronderwijs op Montessorischool De Boog kan worden ingezet. Hiertoe is een serie mindmaplessen ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie hebben uiteindelijk geleid tot enkele aanbevelingen richting de opdrachtgever, Montessorischool De Boog, over het inzetten van de techniek van mindmappen binnen het kleuteronderwijs.

admin
Auteur(s): Isis Gouw
Isis Gouw heeft de opleiding tot leraar basisonderwijs afgerond (verkorte deeltijd) na een studie Culturele Antropologie en een jarenlange werkervaring als personeels manager.

Welke wordt het?

Advies inzake de aanschaf van een nieuwe aardrijkskundemethode
Iedere basisschool wordt regelmatig geconfronteerd met het feit dat een methode aan vervanging toe is. Op de basisschool waar ik stage liep was de aardrijkskundemethode aan spoedige vervanging toe. De directie heeft aan mij de opdracht verleend uit te zoeken welke methode het beste zou passen bij de visie van de school en bij de leerlingenpopulatie. De efficiënte aanpak zal volgens de schooldirectie als voorbeeld dienen om in de toekomst een nieuwe methode uit te kiezen.

Binnen een tijdsbestek van vier maanden is uitgezocht aan welke voorwaarden een aardrijkskundemethode moet voldoen, wat de wensen van de leerkrachten zijn, ook zijn de verschillende methoden aan de hand van een criterialijst beoordeeld, hebben de leerkrachten proeflessen gegeven uit twee methoden en hebben de leerlingen hun oordeel over deze lessen gegeven.

Hieronder een aangepaste versie van een deel van de samenvatting uit de scriptie:

admin
Auteur(s): Hans Rader
Hans Rader werkt sinds 1999 bij de Hogeschool Inholland en volgde van februari 2009 tot september 2011 de master Leren & Innoveren.

Pabo en pedagogische wetenschappen

De Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van hogeschool Inholland en de Opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden verzorgen samen de Academische Pabo. Doel is academisch geschoolde leerkrachten af te leveren, die op de basisschool een aantoonbare bijdrage leveren aan verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de grootstedelijke context. Binnen mijn master thesis ben ik op zoek gegaan naar wat die aantoonbare bijdrage aan kwaliteitsverbetering zou kunnen inhouden voor het basisonderwijs in de regio Den Haag.

Voor welke vraagstukken staat het basisonderwijs en welke bijdrage zou de academisch geschoolde leraar hier aan kunnen leveren? Welke taken ziet  het basisonderwijs voor zich en wat vraagt dit aan kennis, vaardigheden en attitude van deze leraar? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik interviews met het werkveld afgenomen en onderzocht wat de maatschappelijk en politieke wensen zijn ten aanzien van het niveau en kwaliteit van onderwijs en leraren.

Inhoud syndiceren