Viseon, het houdt niet op bij registreren!

Auteur(s): Helen Wildeboer

Helen Wildeboer heeft van 2010 tot 2012 de verkorte deeltijd opleiding van de PABO gevolgd in Alkmaar.

Viseon, het houdt niet op bij registreren!

Van registreren naar analyseren en gebruiken.

Op de Sint Maartenschool in Limmen wordt het sociaal-emotioneel volgsysteem Viseon van CITO gebruikt. Ter input van dit volgsysteem worden door de leerkrachten en vanaf eind groep 5 ook door de leerlingen vragenlijsten ingevuld. Voor de directie is niet goed duidelijk wat de verschillende leerkrachten vervolgens met de hieruit voortvloeiende resultaten van Viseon doen en wat ze ermee zouden willen doen in hun onderwijs en begeleiding van leerlingen. De onderwijsinspectie richtte zich bij zijn laatste bezoek niet alleen op het aanwezig zijn van het volgsysteem, maar heeft aangegeven zich in zijn onderzoek steeds meer te richten op wat er nu eigenlijk met de resultaten gebeurt en of het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied op de school in groep 8 uiteindelijk resultaat blijkt te hebben.

Voorgaande was de aanleiding voor de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kunnen de resultaten van Viseon in de praktijk worden ingezet om de begeleiding en het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied verder te verbeteren voor de groepen 6 tot en met 8 van de Sint Maartenschool te Limmen?

Om een antwoord te krijgen op deze vraag heb ik literatuur bestudeerd waarvan de handleiding Viseon (Citogroep, 2003) een erg belangrijke bron was. Vervolgens heb ik met zeven leerkrachten van de verschillende groepen 6 tot en met 8 uitgebreide interviews gehouden. Over de resultaten van de interviews heb ik vervolgens overleg gehad met de directie en IB-er.

Uit de interviews is gebleken dat 70% (5 van de 7) van de geïnterviewde leerkrachten niets gedaan heeft met de resultaten van Viseon. Alle leerkrachten zien echter wel diverse mogelijkheden en kansen om de resultaten van Viseon in te zetten in de praktijk ter verbetering van het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied. Deze mogelijkheden lopen uiteen van het nemen van diverse analysestappen tot het uitvoeren van diverse acties op groeps- en individueel niveau in het geval er sprake is van D of E scores (25% van de leerlingen met de laagste schaalscores van de normgroep).

De aangegeven acties bestaan uit:

  • Ouderavonden rond een thema;
  • Klassengesprekken in grote of kleine kring;
  • (Aangepaste) lessen Vreedzame School;
  • Specifieke lessen over pesten, faalangst etc.;
  • Gesprekken met individuele leerlingen en het gebruik van een plan van aanpak.

Op basis van alle resultaten van de interviews, het overleg met de directie en IB-er en de bestudeerde literatuur heb ik een concept stappenplan Viseon ontwikkeld met daarbij een advies over mogelijk te ontwikkelen handvatten voor toepassing van dit stappenplan. Tevens heb ik op verzoek van de directie één van deze handvatten, het concept groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling nader uitgewerkt. Het concept stappenplan Viseon en het concept groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling zullen dienen als uitgangspunt om met het gehele team van leerkrachten tot een definitief stappenplan Viseon met bijbehorende handvatten te komen.

Het gebruik door alle leerkrachten van dit definitieve stappenplan met de daarbij ontwikkelde handvatten zal zorgen voor een doorgaande lijn en zal er waarschijnlijk toe bijdragen dat de begeleiding en het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied verder zal verbeteren voor alle groepen (en dus niet alleen de groepen 6 tot en met 8) van de Sint Maartenschool te Limmen.

Bestandsbijlages:


Helen_Wildeboer_Viseon.pdf