Een barones is een jonge freule!

Auteur(s): Mireille Rijkers

Mireille Rijkers heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Een barones is een jonge freule!

Op school wordt veel gedaan aan woordenschatonderwijs. Maar de vraag is wel of dit op systematische en structurele wijze wordt gedaan. Onbekende woorden worden veelal tussen neus en lippen uitgelegd, om de eigenlijke les niet te verstoren. Maar wordt met het uitleggen van nieuwe woorden een les verstoord of juist verrijkt?

De titel van dit artikel was een uitspraak tijdens een observatie in een les. Hierbij werden enkele woorden uit een tekst kort en onvolledig uitgelegd met als gevolg dat het voor de kinderen niet te begrijpen was.

Op een school waar meer dan 70% van de leerlingen van allochtone afkomst zijn, wordt veel aandacht gegeven aan taal. Taal is hier het belangrijkste vak op school. Taal komt namelijk in alle vakken voor. Zelfs met handvaardigheid of gymnastiek wordt taal gebruikt. De kinderen krijgen uitleg hoe ze iets moeten uitvoeren. Als ze de taal niet beheersen, begrijpen ze ook de uitleg en de bedoeling van de opdracht. Tijdens een verkennend onderzoek naar NT2-onderwijs op de stagescholen werd de vraag gesteld door een leerkracht: ‘Hoe komt het nu, ondanks de vele woorden die worden aangeboden, dat de kinderen toch een achterstand houden met hun woordenschat’. Dit was een mooie gelegenheid om dit verder uit te zoeken.

Om meer te weten te komen hoe de leerkrachten in de klas woordenschatonderwijs geven, zijn verschillende leerkrachten geobserveerd. Tijdens deze observaties werd gekeken op welke wijze nieuwe woorden worden aangeboden.

Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onderaan deze tekst.