ISK leerlingen

Uit EduWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Schakelklassen (ISK) die het Nederlands zeer moeizaam verwerven''

Culturele dag.jpg


ISK leerlingen en de ISK klassen.


De immigratie in Nederland brengt met zich mee, dat er leerlingen zonder vooropleiding in Nederland in het voortgezet onderwijs opgevangen moeten worden om hen via vervolgonderwijs en beroepsopleidingen voor te bereiden op en toe te rusten tot een zelfstandig functioneren in Nederlandse samenleving. Hiervoor heeft de overheid speciale klassen gevormd, waarin deze leerlingen hun niveau kunnen aanhangen met die van het reguliere VO. Wanneer dit niveau behaald is, zullen de leerlingen 'geschakeld' worden naar een, vaak VMBO, klas op een school in dezelfde gemeente.

De ISK (Internationale Schakelklas) is een opleiding die speciaal is ontwikkeld voor leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 20 jaar. De leerlingen komen uit het buitenland en beheersen de Nederlandse taal niet, of gedeeltelijk. In een periode van twee jaar leren zij zoveel, dat ze naar het voortgezet onderwijs 'geschakeld' kunnen worden. Het basisprogramma van de ISK bestaat voornamelijk uit Nederlands, sport, CKV, maatschappijleer en rekenen/wiskunde. Er kunnen ook vakken voorkomen die speciaal ingericht zijn m.b.t. de praktijk. Denk hierbij aan koken, handvaardigheid, techniek en media.


Binnen de Internationale Schakelklassen worden de volgende profielen onderscheiden:

- Leerlingen met een LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)-profiel die naar alle waarschijnlijkheid zullen uitstromen naar het VMBO onderwijs met leerweg ondersteuning. Veel van deze leerlingen krijgen uiteindelijk een VMBO-diploma en kunnen daarna doorstromen. Gemiddeld zitten er in zo'n klas tussen de de 13 en 17 leerlingen.

- Profielen die rechtstreeks leiden naar onderwijs op het MBO. Hierin onderscheiden we KBS 1 tot en met 3 en HBO- schakel. In deze groep zitten tussen de 14 en 22 leerlingen.

- Het AVO-profiel voor leerlingen die naar alle waarschijnlijkheid uit zullen stromen naar een praktijkschool/VMBO/HAVO/VWO of AVO-school. Gemiddeld zullen er in deze klassen tussen de 17 en 22 leerlingen zitten.

De verschillende profielen zijn gemaakt, omdat de verscheidenheid aan niveaus van de immigranten behoorlijk kan oplopen. Zodoende kan er differentiatie ontstaan, waar de leerlingen en overheid weer hun voordeel uit kunnen halen.

Naast de vakken die al zijn benoemd, leren de leerlingen ook andere vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren binnen de samenleving. Deze zijn de volgende:

- Alledaagse taal en speciaal taalgebruik;de schooltaal en vaktaal die behoren bij ieder vak.

- Het zelfstandig leren en werken.

- Een prettige samenwerkingspartner zijn voor een ander.

- Plannen en organiseren, je goed kunnen presenteren, informatie kunnen opzoeken en verwerken.

- Sociale vaardigheden en omgangsvormen, waarin respect voor elkaars leef- en denkwijze centraal staan.

- Hoe het is om in Nederland op school te zijn, welke regels er zijn er wat er van je verwacht wordt.


Zwaktes binnen de ISK?

Leerlingen die zich in de ISK bevinden, hebben vaak erg veel moeite met het leren van de Nederlandse taal. Vaak wordt er thuis de moedertaal gesproken, die veel verschild met de Nederlandse taal. Dit zorgt ervoor dat het leerproces van de leerlingen stagneert. Dit probleem voltrekt zich in iedere ISK en er zijn verschillende oplossingen voor. Belangrijk is dat men op de hoogte is van de gevolgen: een beperkte woordenschat leidt tot moeite met begrijpend lezen en daardoor problemen met leren, met gevolgen voor presteren op school en geen doorstroming naar een hoger niveau. Men moet zich bewust zijn van de invloed die een beperkte taalvaardigheid kan hebben op ontwikkelkansen van jongeren. Jongeren kunnen echter hun taalachterstand niet alleen aanpakken. Het is daarom naast bewustzijn van het probleem ook belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het probleem wordt vastgesteld en verdeeld over de betrokken partijen (ouders, docenten, etc).

Verbeterpunten om de zwaktes te verbeteren.

Lezen.jpg

Om taalachterstand onder jongeren aan te pakken moet het bewustzijn ontstaan dat taal een wezenlijk probleem is. De oplossing is de verantwoordelijkheid van alle partijen die met jongeren te maken hebben: jongeren zelf en hun ouders,het onderwijs en ook het non-formele aanbod.

·Wees bewust van de rol van taal: taal is niet alleen iets voor op school, maar is belangrijk op alle plekken die een rol spelen in het leven van jongeren. Maak ook jongeren hier van bewust.

·Ontwikkelen gedeelde visie: het aanpakken van taalachterstand is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen die met jongeren werken: onderwijs, ouders, jongeren werk,sport, et cetera. Wees het eens over het belang van het samen aanpakken van taalachterstand.

·Maakafspraken: informeer elkaar en stem activiteiten met elkaar af. Dit draagt bij aan een meer effectieve ondersteuning van jongeren met een taalachterstand.

Momenteel is het aanbod voor jongeren met een taalachterstand beperkt. Het bestaande aanbod is bovendien moeilijk te vinden door jongeren met een taalachterstand. Er is meer aandacht nodig voor problemen met taal in deze leeftijdsgroep.

·Zorg voor voldoende aanbod om jongeren met een taalachterstand te helpen: een deel hier van kan binnen het onderwijs worden georganiseerd. Maar ook zou er, net als voor volwassenen en jonge kinderen, een buitenschools aanbod moeten bestaan voor jongeren. Informele partijen zoals Taal doet meer kunnen hier een rol in spelen.

·Maak aanbod vindbaar: jongeren en mensen die bij hen betrokken zijn moeten het aanbod gemakkelijk kunnen vinden. Dit kan in de vorm van een online platform en een informatie-en doodverwijspunt speciaal voor jongeren en taal.

·Benader actief: jongeren zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van taalachterstand. Ook zijn ze vaak onbekend met het feit dat er oplossingen zijnen is er sprake van schaamte. Door hen actief te benaderen raken jongeren en mensen om hen heen bewust van het probleem en wordt de drempel om een oplossing te zoeken lager. Tot slot, betrek jongeren zelf bij de ontwikkeling van aanbod en de manier waarop het gepresenteerd wordt. Op deze manier sluit aanbod het beste aan bij hun behoeften en de manier waarop zij zelf aan taal willen en kunnen werken.

Ouders vervullen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jongeren. Taalachterstand moet dus ook thuis op de agenda komen te staan. Ouders hebben echter niet altijd de middelen die nodig zijn om hun kinderen te ondersteunen.Het begeleiden, voorlichten en ondersteunen van ouders kan helpen om taalachterstand aan te pakken.

Ontwikkeling.jpg

·Ondersteun de eigen taalvaardigheid: als ouders zelf minder goed Nederlands beheersen dan hun kinderen is het voor hen lastig om te helpen bij problemen met taal.

·Maak ouders bewust van het belang van taalvaardigheid en de invloed op leren en presteren in het onderwijs en de maatschappij.

·Maak ouders bewust van de invloed die de thuissituatie heeft op taalontwikkeling en welke rol zij zelf kunnen spelen.

·Geef ouders inzicht in het taalniveau van hun kind.

·Betrek ouders bij de school: de school en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jongeren. Ondersteun ouders hierbij door de drempel naar de school te verlagen en voorlichting te geven over het onderwijssysteem.

Taalachterstanden lezen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door te lezen leert iemand nieuwe woorden, waardoor het tekstbegrip toeneemt. Lezen wordt hierdoor gemakkelijker en iemand leest telkens op een hoger niveau. Dit vergroot leesplezier en motiveert om nog meer te lezen. In feite leert men dus beter lezen, door te lezen. Dit vraagt veel tijd en aandacht.

·Zorg voortijd en ruimte om te lezen: jongeren die zelf niet snel zullen lezen, hebben extra stimulans en ondersteuning nodig.

·Zorg voorleessucces en leesplezier: ervaringen van succes en plezier zijn belangrijke voorwaarden om jongeren te motiveren meer te lezen. Het leesmateriaal moet hier voor op niveau zijn en aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Betrek jongeren zelf bij de ontwikkeling hier van.

·Bereikjongeren op tijd: waar jonge kinderen nog veel sturing krijgen vanuit thuis en school, neemt dit af met de leeftijd. Cijfers laten zien dat kinderen steeds minder gaan lezen naarmate ze ouder worden. Om jongeren te bereiken is het dus belangrijk om lezen op tijd onderdeel te maken van hun bezigheden. Zoek met jongeren samen naar nieuwe, inspirerende werkvormen


Literatuur:

Berendts, J.N. Bienfait, D. Hofstede, N. van der Schaaf (1994). Met een hand kun je niet klappen. Eerste opvang van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs: beschrijving , evaluatie en aanbevelingen. Groningen: RUG faculteit der Letteren/Den Bosch: KPC.

Aken, van, J. (2012). Aandacht voor taal heeft effect. Didactief, maart, pp. 6-7.

Barbier, J.(2014). Voor wie niet goed kan lezen: laaggeletterdheid. De Volkskrant, 26 april 2014

Gijsberts,M. & Dagevos, J. (2005). Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Persoonlijke instellingen
LeerNetwerk Educatie - School of Education - Hogeschool INHolland