Hersenonderzoeker Jelle Jolles op jaaropening ...

“Het huidige hbo vraagt om schoolsere aanpak, met meer les, meer begeleiding, meer structuur en een grotere betrokkenheid van ouders,” dit is het pleidooi dat collegevoorzitter Geert Dales hield donderdag bij de opening van het nieuwe studiejaar van Hogeschool INHolland. Zijn woorden werden ondersteund door de wetenschappelijke inzichten van VU-professor Jelle Jolles, die tijdens de opening een lezing gaf over nieuwe inzichten in het brein van de adolescent.


Geert Dales tijdens zijn welkomstwoord

Het thema van de bijeenkomst was ‘studeren: verleden en heden’. Tijdens het welkomstwoord vroeg Geert Dales zich hardop af of het hoger onderwijs in de afgelopen jaren niet veel te vrijblijvend is geweest voor studenten. “In werkelijkheid zorgt veel vrijheid voor veel problemen. Kijk maar naar de hoge uitval in het hbo. Dat is werkelijk dramatisch. Daarom hebben wij als hogeschool al een reeks maatregelen genomen om schade te voorkomen. Van veel vrijheid gaan we geleidelijk naar vrijheid met meer binding.”

Maatregelen om uitval te voorkomen

Dales doelt onder andere op de vorig jaar geïntroduceerde intakegesprekken en dit jaar het INHollandconvenant waarbij de hogeschool en (eerstejaars)studenten tekenen voor wederzijdse prestatieafspraken. Verder biedt INHolland ondersteuning in de vorm van coaching, ouderejaarsmentoraten en studieloopbaanbegeleiders wordt uitgebreid en geïntensiveerd. Steeds meer studenten betrekken hun ouders bij studiekeuze en intocht in het hoger onderwijs. Hogeschool INHolland speelt op deze trend in door meer op ouders gerichte informatie aan te bieden.

Dales: “Als studenten zelf schreeuwen om zwaardere programma’s, meer kennisoverdracht en meer structuur en houvast kan het hbo niet blijven volhouden dat je in het hoger onderwijs nu eenmaal zelf je weg moet vinden. Zeker voor eerstejaarsstudenten, met hun dramatisch hoge uitval, zullen we het roer om moeten gooien. Noem het schoolser, noem het ouderwetser, het maakt me niet uit als het maar effect sorteert.” 


Prof. Jelle Jolles

Hersenonderzoek

Het pleidooi van Geert Dales wordt onderbouwd door het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie. Tijdens de jaaropening gaf hij antwoord op de vraag of hbo-onderwijs goed inspeelt op de nieuwe inzichten in het brein van jongeren. Volgens Jolles heeft de hoge uitval in het eerste en tweede jaar inderdaad onder meer te maken met het gebrek aan structuur die hen in die periode geboden wordt. Deze structuur hebben ze – gegeven de fase in de neuropsychologische ontwikkeling waarin ze zitten - wel degelijk nodig.
 
Ook blijkt uit zijn onderzoek dat jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar nog niet klaar zijn om al te grote beslissingen te nemen, om al te zeer zelfstandig te zijn en zichzelf te sturen. Dit toonde Jolles aan tijdens zijn lezing aan de hand van een presentatie van zijn onderzoeksresultaten. “Vrijblijvendheid is niet meer goed,” zegt Jolles dan ook. Hij pleit dan ook in het onderwijs voor meer kennisoverdracht, structuur en inspiratie die de studenten helpen, waarbij ook de individuele achtergrond van de student in acht wordt genomen. Ieder type student verdient zijn eigen aanpak.

Gezien de onderwijsontwikkeling, met als voorbeeld de samenwerking tussen de VU en Hogeschool INHolland, vindt Jolles dat het hbo en wo op zijn elkaar aangewezen. “We zullen een brug moeten slaan tussen beide instellingen.” Jolles doelt onder meer op het feit dat resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek verwerkt kunnen worden in het onderwijs, om ook op die manier docenten weer meer lol in het vak te geven. De wetenschap moet op haar beurt weer gevoed worden door de praktijk.

De volledige lezing plus Powerpoint-presentatie zijn onder dit artikel als bijlage bijgevoegd.

 
Vlnr: Pauline Naber, Dittie van Gent, Hans Zahn, Omar Kbiri, Huub Nelis, Lennard Hulsbos, Guillaume Vélu en Geert Dales

Paneldiscussie

Aansluitend op de lezing van Jolles volgde de paneldiscussie, geleid door collegevoorzitter Geert Dales. In het panel hadden plaatsgenomen Pauline Naber, lector Leefwerelden van Jeugd, Huub Nelis, directeur van het jongerencommunicatiebureau YoungWorks, Hans Zahn, docent Marketing, Management & Organisatie, Guillaume Vélu, docent aan de School of Economics en de INHollandstudenten Dittie van Gent, Omar Kbiri en Lennard Hulsbos.

De panelleden reageerden op de bevindingen en uitspraken van Jolles. Dittie, derdejaarsstudent Pabo: “Als je voor de klas staat, dan heb je veel verantwoordelijkheid. Zelf vind ik dat ik daar al wel aan toe ben, ik heb er ook zelf voor gekozen. Maar wat ik wel merk is dat mijn visie op onderwijzen nog niet is ontwikkeld. Vandaag denk ik dit, maar volgende week kan ik daar heel anders over denken. Dat is soms moeilijk.”

 

Ook lector Pauline Naber geeft aan dat studenten sturing en structuur nodig hebben in een opleiding. Ze overzien soms de consequenties van hun handelen nog niet en zelfsturing vinden studenten lang niet altijd makkelijk. Huub Nelis sluit zich hierbij aan. “Studenten hebben een vertrouwde omgeving nodig om goed te kunnen presteren. Veel van de studenten die stoppen in het eerste studiejaar, doen dat binnen de eerste 100 dagen. Niet altijd omdat ze het niet kunnen, of omdat ze verkeerd gekozen hebben. Ze stoppen omdat ze zich niet thuis voelen en te weinig begeleiding krijgen.” Docent Hans Zahn ziet voor deze begeleiding een grote rol weggelegd voor de studieloopbaanbegeleider, die veel meer één op één contact met studenten heeft.

Tips voor beter onderwijs

Ter afsluiting van de discussie vroeg Dales de panelleden naar tips om het hbo-onderwijs te verbeteren. Pauline Naber stelde dat INHolland al veel dingen erg goed doet, maar dat dit meer zichtbaar gemaakt moet worden. Ditte van Gent ziet graag structuur terug in een opleiding, maar wel met ruimte voor eigen inbreng. Hans Zahn gaf de aanwezigen mee dat docenten zich moeten realiseren dat er meerdere stijlen van lesgeven zijn en dat deze ontdekt moeten worden. Omar Kbiri wil kennisdeling onder studenten vergroten en Huub Nelis vindt dat docenten periodiek met studenten in gesprek moeten gaan om hun lestechnieken te verbeteren. Ondernemerschap en nieuwsgierigheid stimuleren, vindt Lennard Hulsbos belangrijk. Guillaume Vélu wil dat de hogeschool studenten transformeert en faciliteert zodat ze klaar zijn voor hun rol in de samenleving.   

www.jellejolles.nl

BijlageGrootte
INHollandLezingJolles.pdf119.02 KB
INHollandLezingJollesPpt.pdf4.44 MB